อายุ 16 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค(มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และ บุคลากรทางการแพทย์
โปรแกรมลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลราชวิถี

อายุ 16 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค(มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และ บุคลากรทางการแพทย์
โปรแกรมลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลราชวิถี

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตน
การลงทะเบียนเป็นการจองลำดับคิวไว้ เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรร วัคซีน จะเรียกผู้ที่ลงทะเบียนไว้ เข้ามาฉีด ด้วย SMS ตามลำดับคิว

ทั้งนี้ ชนิดวัคซีนที่ได้รับจะขึ้นกับนโยบายทางการสาธารณสุขและที่ทางรพ.ได้รับการจัดสรร ณ ขณะนั้น