เฉพาะผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19
อายุ 5 ปีขึ้นไป(กลุ่ม 7 โรค) และ ประชาชนทั่วไปอายุ 12 ปีขึ้นไป
โรงพยาบาลราชวิถี

เฉพาะผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19
อายุ 5 ปีขึ้นไป(กลุ่ม 7 โรค) และ ประชาชนทั่วไปอายุ 12 ปีขึ้นไป
โรงพยาบาลราชวิถี

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตน
การลงทะเบียนเป็นการจองวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

ทางรพ. ขอ สงวนสิทธิ ฉีดเข็มกระตุ้น เฉพาะตามเกณฑ์ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขและที่เคยได้รับ จากรพ.ราชวิถีเท่านั้น
ทั้งนี้ ชนิดวัคซีนที่ได้รับจะขึ้นกับนโยบายทางการสาธารณสุขและที่ทางรพ.ได้รับการจัดสรร ณ ขณะนั้น